Skip to content

Sustenabilitate

 

Proiectul are ca scop creșterea și îmbunătățirea nivelului de cunoștințe și competențe digitale în rândul angajaților din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru, prin derularea unui program de susținere a competențelor digitale pentru angajații din IMM-uri, în cadrul căruia 310 angajați vor beneficia de formare de competențe digitale în vederea profesionalizării și adaptării la cerințele pieței muncii, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate.

 

Descriere/Valorificarea rezultatelor

Conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, promovând totodată și accesul egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă, inclusiv prin creșterea competențelor digitale în rândul persoanelor vârstnice (34 persoane) și

creșterea competențelor digitale în rândul femeilor (127 femei).

 

Strategia de asigurare a sustenabilității proiectului este bazată pe activități prevăzute din timpul implementării proiectului precum dezvoltarea de parteneriate relevante pentru stimularea implicării angajatorilor în formarea profesională continuă a angajaților cu stakeholderi precum reprezentanți ai mediului de afaceri si alte entități relevante care își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice și în corelare cu cel puțin unul dintre domeniile de specializare inteligentă menționate anterior.

 

Scopul parteneriatelor va fi de a identifica și aplica mecanisme inovative în vederea stimulării implicării angajatorilor în formarea profesională continuă a angajaților, în conformitate cu cerințele pieței muncii și cu potențialul de digitalizare a întreprinderilor.

În baza parteneriatelor create, se va pune accent și pe informarea și validarea rezultatelor intermediare ale proiectului, în special a cursurilor de formare de competențe digitale de bază/avansate/ dedicate specialiștilor în domeniul IT, astfel încât competențele digitale

dobândite în urma acestora, să fie în corelare directă cu cerințele solicitate de angajatori și cu potențialul de digitalizare a întreprinderilor.

 

Astfel, parteneriatele create vor acționa și ca o premisă a asigurării sustenabiltății proiectului, întrucât vor fi încheiate pentru o perioadă de minim 6 luni după finalizarea proiectului. Se urmăreste dezvoltarea de parteneriate cu minimum 32 de entități.

Ca urmare a realizării parteneriatelor, aceștia vor fi consultați permanent astfel încât competențele digitale dobândite în urma programelor de formare, să fie în corelare directă cu cerințele solicitate de angajatori și cu potențialul de digitalizare a întreprinderilor, validându-se astfel și planul de implementare al proiectului și rezultatele imediate, de către stakeholderi, ca premisă a asigurării sustenabilității.

 

Astfel aceste parteneriate vor fi încheiate atât pentru furnizarea de grup țintă, cât și pentru selectarea IMM-urilor sprijinite în vederea valorificării potențialului de digitalizare și organizării de programe de învățare la locul de muncă. Prin sprijinirea creării și introducerii acestor programe în cadrul companiilor și prin cele minimum 3 întreprinderi care introduc programe de învățare la locul de muncă în 6 luni după finalizarea sprijinului, este asigurată sustenabilitatea în cadrul proiectului și după finalizarea perioadei de implementare a proiectului, asigurând astfel valorificarea rezultatelor proiectului după finalizarea acestuia.

 

În cadrul proiectului vor fi încurajate și promovate activ în cadrul întâlnirilor cu angajatori derulate prin intermediul campaniei de conștientizare a angajatorilor privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare de competențe digitale utile

în creșterea și asigurarea competitivității întreprinderilor. Proiectul prevede organizarea a 13 evenimente de conștientizare și a unor campanii de informare și conștientizare, ce se vor adresa în primul rând angajatorilor în scopul realizării de către aceștia a importanței și

necesității participării angajaților la programe de formare de competențe digitale utile în creșterea și asigurarea competitivității întreprinderilor. Diseminarea informațiilor privind aceste teme este extrem de importantă și relevantă în contextul în care indiferent de

tipologia lor, majoritatea ocupațiilor au înregistrat schimbări in conținutul muncii, principalii factori generatori fiind adaptarea la nevoile clienților, creșterea competiției și retehnologizările. În cadrul acestor evenimente se dorește întrunirea mai multor stakeholderi în vederea consultării și conștientizării asupra importanței formării profesionale continue a angajaților atât prin intermediul activităților proiectului, cât și după finalizarea acestuia.

 

Ca modalitate de asigurare a sustenabilității măsurilor sprijinite pentru activitățile și subactivitățile proiectului, rezultatele proiectului vor fi diseminate pe o perioadă de minimum 6 luni de la data finalizării implementării proiectului cu ajutorul website-ului proiectului, acestea putând fi valorificate și transpuse și către un alt grup țintă. Activitățile derulate vor asigura sustenabilitatea intervențiilor pe mai multe planuri astfel: asupra grupului țintă prin dezvoltarea competențelor acestora ceea ce le sporește abilitatea de a se adapta schimbărilor, asupra stakeholderilor – angajatorilor prin asigurarea unei forțe de muncă calificate, mai bine pregătite și integrate, mai competente, care vor conduce la creșterea și asigurarea competitivității întreprinderilor.

 

De asemenea, experiența în implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă, va crește capacitatea instituțională a membrilor parteneriatului, de a participa și în alte inițiative de dezvoltare a întreprinderilor în special a întreprinderilor mici și mijlocii prin participarea

la programe de formare profesională în vederea dezvoltării pe tot parcursul vieții a calității și capacității angajaților.

 

La finalizarea proiectului va fi elaborat un Raport final/ analiză generată de activitățile din cadrul proiectului, raport ce va conține informații despre experiența acumulată în cadrul proiectului în ceea ce privește acordarea serviciilor specializate de formare profesională, rezultatele activitătilor, recomandări, numirea, exemplificarea și acordarea unor soluții către problemele cele mai des întâlnite. Acest raport va fi disponibil pe website-ul proiecutului pentru a sprijini alte instituții care doresc să realizeze activități similare pentru alte grupuri țintă, asigurând astfel transferabilitatea rezultatelor proiectului, activitățile acestuia putând fi multiplicate și în alte localități, regiuni ale țării.

 

Totodată sustenabilitatea rezultatelor proiectului poate fi cuantificată și prin abilitățile și competențele dezvoltate în cadrul proiectului de către experții care asiguăa managementul și implementarea activităților proiectului, prin intermediul experienței acumulate prin

interacțiunea cu grupul țintă și ceilalți stakeholderi, precum și prin cunoștințele acumulate cu ocazia elaborării instrumentelor din cadrul proiectului, experiență care poate fi replicată cu succes pentru un alt grup țintă și la alt nivel.

 

Continuarea proiectului și a rezultatelor sale după finalizarea finanțării nerambursabile va fi asigurată din:

– fonduri proprii, ca urmare a derulării activității de bază a fiecărui partener;

– din surse nerambursabile, ca urmare a accesării altor finanțări complementare, care să poată continua rezultatele

 

Modalități de diseminare a rezultatelor către alte entități pe o perioadă de min. 6 luni de la data finalizării proiectului:

– fiecare partener va disemina, timp de min. 6 luni, rezultatele proiectului prin intermediul site-urilor proprii, ele putând fi valorificate și transpuse și către un alt grup țintă

– parteneriatele create prin proiect vor avea o perioadă de valabilitate de minimum 6 luni, după finalizarea activităților proiectului

– prin intermediul cursurilor de formare organizate, angajații își vor crește competențele digitale de bază și avansate, atât de necesare nu doar persoanelor care lucrează în domeniul TIC, ceea ce îi vor ajuta atât în dezvoltarea profesională, cât și să se adapteze la noile cerințe ale postului, asigurându-le astfel adaptabilitatea la piața muncii și asigurând astfel valorificarea rezultatelor proiectului

– prin intermediul celor minimum 3 întreprinderi care vor introduce programe de învățare la locul de muncă, fiind mult mai pregătite pentru a face față schimbărilor și provocărilor pieței muncii din România și crescând competențele resurselor umane interne, urmărind găsirea

celor mai potrivite soluții pentru adaptarea întreprinderilor la schimbările tehnologice și optimizarea activității acestora în vederea asigurării sustenabilității

– publicarea materialelor spre consultare în format fizic la sediul de implementare al proiectului (ex.metodologii,instrumente de lucru create,rapoarte,etc.)

– la finalizarea proiectului va fi elaborat un Raport final/ analiză generată de activitățile din cadrul proiectului, raport ce va conține informații despre experiența acumulată în cadrul proiectului în ceea ce privește acordarea serviciilor specializate de consiliere și formare

profesională, rezultatele activităților, recomandări, numirea, exemplificarea și acordarea unor soluții către problemele cele mai des întâlnite. Acest raport va fi disponibil pe website-ul proiecutului pentru a sprijini alte instituții care doresc să realizeze activități similare

pentru alte grupuri țintă, asigurând astfel transferabilitatea rezultatelor proiectului, activitățile acestuia putând fi multiplicate și în alte localități, regiuni ale țării.

 

Modalități de funcționare a structurilor sprijinite prin proiect, după finalizarea finanțării nerambursabile:

– prin participarea angajaților la cursurile organizate în cadrul proiectului, IMM-urile răspund unei nevoi de calificare permanentă în rândul angajaților ce a devenit o variabilă constantă la nivelul mediului de afaceri, companiile fiind nevoite să asigure un proces de formare

continuu, mai ales în domeniul digital, în vederea adaptării la cerințele pieței. Astfel, după finalizarea cusurilor susținute în cadrul proiectului, structurile sprijinite vor fi mai bine pregătite să răspundă provocărilor digitalizării și își vor putea adapta activitatea la cerințele

pieței. De asemenea, prin dobândirea competențelor digitale, entitățile sprijinite, vor putea răspunde și principiilor dezvoltării durabile, prin reducerea consumului de resurse precum hârtie, tonnere și altele asimilate și își vor putea extinde capacitatea de răspuns la cerere prin eficientizarea activității cu ajutorul soluțiilor digitale, fiind astfel mai eficienți și implicit mai competitivi.

– în urma sprijinirii IMM-urilor pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor, prin analiza posibilităților și potențialului de digitalizare a întreprinderilor, perspectivele de dezvoltare a

acestora prin introducerea și integrarea tehnologiei digitale și determinarea pe această bază a necesarului de formare profesională în domeniul TIC, acestea vor fi mai bine adaptate condițiilor pieței și mai bine pregătite să răspundă noilor cerințe, bazate pe retehnologizare.

 

Este evident pentru angajatori că utilizarea eficientă a tehnologiilor digitale la locul de muncă trebuie să fie însoțită de competențe digitale adecvate ale forței de muncă, pentru a fi competitivi, iar programele introduse prin intermediul proiectului îi va ajuta pentru viitor.

Modalități de utilizare a rezultatelor proiectului în activități/proiecte ulterioare, după finalizarea AFN:

-fiecare partener va beneficia de expertiza și experiența acumulată în cadrul proiectului și va putea dezvolta noi proiecte pornind de la aceasta;

-în timpul proiectului, pentru furnizarea programelor de formare partenerii se vor autoriza/reautoriza pe anumite cursuri, autorizări ce vor fi valabile și după finalizarea proiectului, astfel ei pot furniza în continuare sesiuni de formare;

-prin abilitățile și competențele dezvoltate în cadrul proiectului de către experții care asigură managementul și implementarea activităților proiectului, prin intermediul experienței acumulate prin interacțiunea cu GT și ceilalți stakeholderi, precum și prin cunoștințele acumulate cu ocazia elaborării instrumentelor din cadrul proiectului, experiență care poate fi replicată cu succes pentru un alt grup țintă și la alt nivel;

-parteneriatele create cu stakeholderii vor putea fi folosite ca bază de plecare pentru viitoare proiecte care se adresează dezvoltării resurselor umane din regiunile de implementare;

– suporturile de curs și toate materialele dezvoltate în cadrul proiectului pentru activitățile de consiliere și formare pot fi utilizate în cadrul altor activități;

– posibilitatea replicării suportului personalizat oferit în cadrul proiectului în vederea organizării de programe de învățare la locul de munca IMM-urilor sprijinite în vederea găsirii celor mai potrivite soluții pentru adaptarea întreprinderilor la schimbările tehnologice și optimizarea activității acestora în vederea asigurării sustenabilității și către alte entități

 

Modalități de multiplicare la diferite niveluri a rezultatelor:

-prin diseminarea instrumentelor în cadrul stakeholderilor la toate nivelurile;

-prin resursa umană utilizată în cadrul proiectului, care, după finalizarea proiectului, va dezvolta noi proiecte la nivel local, sectorial, regional și național

– prin membrii parteneriatului creat în cadrul proiectului care pot colabora împreună și/sau cu alte entități în dezvoltarea de noi proiecte

– prin replicarea programelor de învățare la locul de muncă, organizate cu IMM-urile sprijinite în cadrul proiectului și în cadrul altor

companii din zonă sau din alte zone ale țării.

N/A

Furnizează informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și eventual încheiate:

N/A

Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura duăa încheierea proiectului(și anume, numele operatorului; metode de selecție – administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

Transferabilitatea rezultatelor

N/A