Skip to content

”Abilitați digitale pentru întreprinderi competitive”

Materiale Proiect

Descriere Proiect

 1. INTRODUCERE

              Proiectul a fost conceput pornind de la problemele punctate in documentele programatice, prioritatile de interventie din cadrul documentelor strategice si de la nevoile specifice ale mediului de afaceri in domeniul digitalizarii, identificate in Analiza de nevoi realizata de catre Solicitant. Proiectul se va implementa in Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est,Centru.

              Deficitul de competente digitale reprezinta o problema majora a fortei de munca din Romania, asa cum reiese si din analiza atasata in sistemul MySMIS. Romania ocupa penultimul loc la digitalizare in UE, iar in ceea ce priveste capitalul uman, exista dificultati majore in a atrage si a pastra specialisti pentru dezvoltarea de servicii digitale eficiente.

   

  OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI/SCOPUL PROIECTULUI

  Obiectivul general al proiectului “Abilitați digitale pentru întreprinderi competitive” constă în creșterea și îmbunătățirea nivelului de cunoștinte și competente digitale în rândul angajaților din  Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru, prin derularea unui program de susținere a competentelor digitale pentru angajații din IMM-uri, în cadrul căruia 310 angajați vor beneficia de formare de competențe digitale în vederea profesionalizării și adaptării la cerințele pieței muncii, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

  În vederea îmbunătățirii cunoștințelor și competentelor digitale,

  – 118 angajați vor fi selectați pentru a beneficia de programe de formare a competentelor digitale de baza;

  – 158 angajați vor fi selectați pentru a beneficia de programe de formare a competențelor digitale avansate ;

  – 34 angajați vor fi selectați pentru a beneficia de programe de formare a competentelor digitale dedicate specialiștilor în domeniul IT.

  În completarea acestor programe de formare,  32 întreprinderi care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/SNCDI sau întreprinderilor care intenționează să-și adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligenta menționate anterior vor beneficia de sprijin în identificarea posibilităților și a potențialului de digitalizare în scopul elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă  în cel puțin 3 dintre ele.

  În urma desfășurării programelor de formare a competentelor digitale, va fi îmbunătățit nivelul de cunoștințe/competențe/aptitudini a 310 angajați din sectoarele economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI, contribuind la atingerea obiectivului specific POCU 3.12 prin creșterea numărului de angajați care dobândesc competențe necesare profesionalizării și adaptării la schimbările tehnologice.

  În vederea asigurării sustenabilității, proiectul are în vedere dezvoltarea de mecanisme de susținere și promovare a programelor de învățare la locul de muncă.

  Proiectul vă genera efecte pozitive pe termen lung, obiectivul general fiind în strânsă corelare cu Strategia Națională pentru Competitivitate 2015-2020, Strategia Națională pentru Cercetare Dezvoltare Inovare 2014-2020, Strategia de Îmbătrânire Activă, Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru Romania și Strategia Națională privind Învățarea pe tot Parcursul Vieții 2015 – 2020, având în vedere următoarele beneficii:

  –           Creșterea nivelului de informare, conștientizare și interes privind nevoia de participare a angajaților la programe de formare continua, la nivelul angajatorilor din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru;

  –           Dobândirea de către angajații sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI a unor cunoștințe și competențe practice în domeniul tehnologiei informației prin participarea acestora în cadrul unui program integrat de sprijin în formarea acestor competențe necesare la locul de muncă;

  –           Facilitarea tranziției întreprinderilor din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI către o economie bazata pe tehnologizare și optimizare a proceselor desfășurate;

  –           Crearea de personal pregătit pentru a face fața schimbărilor viitorului;

  –           Creșterea competentelor digitale în rândul persoanelor vârstnice (34 persoane);

  –           Creșterea competentelor digitale în rândul femeilor (127 femei);

  –           Încurajarea rezolvării de probleme și valorificarea de oportunități ale piețelor din domeniile SNC și SNCDI;

  –           Creșterea competitivității în cadrul sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI

   

  OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

  OS 1.   Creșterea nivelului de conștientizare a angajatorilor privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă.

  Prin intermediul promovării continue și desfășurării a 13 evenimente organizate la nivelul regiunilor de implementare ale proiectului, participanții vor fi informanți cu privire la importanța și beneficiile participării la programe de formare continuă, de acumulare a unor cunoștințe și competente digitale necesare în desfășurarea activităților profesionale.

  Astfel, pentru atingerea obiectivului specific 1 previzionat vor fi dezvoltate parteneriate cu mediul de afaceri, în vederea selecției a 310 angajați din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, ce vor face parte din grupul tintă al proiectului și care vor urma programe de formare și dezvoltare a competențelor digitale.

  OS2.    Dezvoltarea și îmbunătățirea competentelor digitale în plan profesional, pentru un număr de 310 angajați din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru prin organizarea de programe de formare profesională, în urma cărora un număr de minim 295 vor absolvi cursurile desfășurate.

  OS3.     Sprijin acordat unui număr de 32 întreprinderi în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă.

  Obiectivul specific 3 vă fi atins prin activități derulate pentru 32 întreprinderi care își desfășoară activitatea, principală sau secundară, într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC sau din întreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea, principală sau secundară, la cel puțin unul din aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligenta menționate anterior.

  Prin activitățile propuse în cadrul proiectului, proiectul asigura implementarea măsurilor incluse în:

  – Strategia Națională pentru Competitivitate 2015-2020, pe termen mediu și lung, prin formarea unor profesioniști înalt calificați în domeniul TIC din sectoare economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI;

  – Strategia națională de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020, Direcția principala de acțiune 4.2. Susținerea specializării inteligente, prin îmbunătățirea competentelor digitale a 310 angajați;

  – Strategia națională de învățare pe tot parcursul vieții 2015-2020, prin încurajarea angajaților de a deveni participanți activi în învățarea pe tot parcursul vieții, dezvoltând programe de învățare la locul de munca și promovarea importantei și necesitații participării angajaților la programe de formare continua;

  – Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Munca 2014-2020, prin consolidarea competentelor profesionale a angajaților în domenii de specializare inteligenta.

  De asemenea, proiectul contribuie la obiectivele și prioritățile Acordului de Parteneriat 2014-2020 și Strategiei Europa 2020 prin asigurarea unei forte de munca competenta, ușor adaptibila la avansul tehnologic. Principalul motor pentru stimularea creșterii economice îl reprezintă digitalizarea.

  Proiectul vine în sprijinul angajaților, furnizând servicii personalizate, adaptate grupului tintă vizat și domeniului de activitate al întreprinderii din care provin,  determinând astfel, atât creșterea nivelului de cunoștinte /competente / aptitudini al angajaților, cât și valorificarea potențialului întreprinderilor din care aceștia provin, prin susținerea digitalizării. Competentele digitale îmbunătățite sunt de o importanta critică în revigorarea generala a economiei, prin educarea unei forțe de muncă inovative.

  Conform  Agendei  Digitale pentru Europa, tehnologiile informației și comunicațiilor determina creșterea productivității într-o întreprindere și impulsionează  creșterea  economica a unei tari, ducând la o economie modernă și sustenabilă. Strategia Națională privind Agenda Digitala pentru Romania 2020 prevedere îmbunătățirea  ratei de angajare din sectorul SNC și SNCDI.

  Angajații calificați permit întreprinderilor să utilizeze tehnologia mai eficace, conducând astfel  la dezvoltarea  productivității și competitivității și asigurând atingerea mai eficienta a obiectivelor operaționale.  Companiile din Romania nu mai concurează doar cu alte firme din tara ci cu toți concurenții de pe piață europeana sau chiar mondiala. În acest context, este necesar că o companie să fie mereu la înălțimea celor mai noi tehnologii pentru a oferi cele mai bune produse și pentru a livra cele mai satisfăcătoare servicii. În vederea atingerii acestui obiectiv, digitalizarea joaca un rol cheie.

  Proiectul urmărește furnizarea de soluții care să asigure nu doar o dezvoltare consolidata a  întreprinderii  în cauza, ci și un nivel ridicat de competitivitate la nivelul întregii regiuni de implementare  prin atingerea  rapidă a pragului de rentabilitate și conferirea unui rate ridicate de rentabilitate a investiției pe termen lung. În mediul de afaceri extrem de competitiv de azi, tehnologia este un factor generic esențial pentru comunicare, inovare și eficiența. De asemenea, nevoia de calificare permanentă în rândul angajaților a devenit o variabilă constantă la nivelul mediului de afaceri, companiile fiind nevoite să asigure un proces de formare continuu, mai ales în domeniul digital, luandu-i în calcul chiar și pe cei mai vârstnici care reprezintă o resursa valoroasă.

  Astfel, proiectul vine în întâmpinarea problemelor identificate la nivel national, în special în Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud- Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru  prin  organizarea și derularea de programe de formare profesionala  în  domeniu l competentelor digitale  și sprijinirea întreprinderilor pentru valorificarea potențialului de digitalizare.

  Prin intermediul proiectului, se vor desfășură 13 evenimente de conștientizare, la nivel regional, la care vor participa aproximativ 260 de întreprinderi, ce au că scop promovarea formarii profesionale continue în domeniul competentelor digitale, conștientizarea importantei acesteia și  creșterea motivației, atât a antreprenorilor, cât și a angajaților de a implementa/accesa astfel de programe de formare.

  În ceea ce privește lipsa pregătirii și calificării forței de munca în domeniul TIC, prin intermediul proiectului 310 angajați vor participa la programe de formare în domeniul digitalizării, organizandu-se 3 categorii de cursuri digitale: de baza, avansate și de IT, repartizarea participanților la cursuri fiind făcută în funcție de nivelul profesional al fiecăruia.

  Referitor la dificultatea întreprinderilor în a identifica tehnologiile potrivite, în a integra tehnologiile deja existente și în a implementa noi tehnologii, proiectul prevede acordarea de sprijin unui număr de 32 de întreprinderi pentru valorificarea potențialului de digitalizare și organizarea de programe de învățare la locul de munca, prin efectuarea unor analize, identificând astfel posibilitățile și potențialul fiecărei întreprinderi. Că rezultat final al sesiunilor de consultanta, adaptate nevoilor fiecărei întreprinderi, cel puțin 3 întreprinderi vor desfășură programe de formare profesionala continua la 6 luni după finalizarea proiectului.

  Valoarea adăugată a proiectului este data de creșterea nivelului de conștientizare în Regiunile Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru privind importanta dezvoltării și perfecționării competentelor digitale în rândul angajaților, dezvoltarea competențelor digitale a minim 295 de angajați (dintre care min. 40% sunt femei, iar min. 10% vârstnici) din 33 de întreprinderi, dar și de sprijinul acordat întreprinderilor (dintre care cel puțin 3 întreprinderi vor implementa astfel de programe de formare continua, cel puțin 6 luni după finalizarea proiectului), în vederea implementării unor programe de formare continua pentru angajați, cu accent pe practici, metode și standarde de management inovator al resurselor umane și cu accent pe valorificarea resurselor umane și punctelor lor forte.

   

  CONTEXT

  Proiectul „Abilitati digitale pentru intreprinderi competitive” isi propune sa rezolve problemele identificate in urma studiului realizat pentru cel putin 32 de intreprinderi si sa creasca gradul de digitalizare prin diminuarea sau chiar eliminarea barierelor ce stau in calea adaptariicontinue la tehnologie. Astfel, proiectul va avea o contributie importanta in ceea ce priveste: constientizarea importantei si necesitatii programelor de formare continua, dezvoltarea competentelor digitale prin participarea angajatilor la programe de formare profesionala,sprijinul acordat intreprinderilor in vederea elaborarii si introducerii unor programe de formare profesionala continua la locul de munca.

  Prin intermediul proiectului, se vor desfasura 13 evenimente de constientizare, la nivel regional, la care vor participa aproximativ 260 de intreprinderi, ce au ca scop promovarea formarii profesionale continue in domeniul competentelor digitale, constientizarea importantei acesteia si cresterea motivatiei, atat a antreprenorilor, cat si a angajatilor de a implementa/accesa astfel de programe de formare.

  In ceea ce priveste lipsa pregatirii si calificarii fortei de munca in domeniul TIC, prin intermediul proiectului 310 angajati vor participa la programe de formare in domeniul digitalizarii, organizandu-se 3 categorii de cursuri digitale: de baza, avansate si de IT, repartizarea participantilor la cursuri fiind facuta in functie de nivelul profesional al fiecaruia.

  Referitor la dificultatea intreprinderilor in a identifica tehnologiile potrivite, in a integra tehnologiile deja existente si in a implementa noi tehnologii, proiectul prevede acordarea de sprijin unui numar de 32 de intreprinderi pentru valorificarea potentialului de digitalizare si organizarea de programe de invatare la locul de munca, prin efectuarea unor analize, identificand astfel posibilitatile si potentialul fiecarei intreprinderi. Ca rezultat final al sesiunilor de consultanta, adaptate nevoilor fiecarei intreprinderi, cel putin 3 intreprinderi vor desfasura programe de formare profesionala continua la 6 luni dupa finalizarea proiectului.

  Nesolutionarea acestor probleme cu care se confrunta o mare parte din intreprinderile din Romania ar conduce la: stagnarea din punct de vedere economic al intreprinderilor; nivel scazut de motivatie al angajatilor din cauza neeficientizarii activitatilor de lucru, cauzat de realizarea unor sarcini repetitive; grad de inovare redus, mentinandu-se astfel un nivel scazut de competitivitate in toate sectoarele economice.

  Din studiul realizat reiese ca digitalizarea este considerata avantajoasa atat pentru intreprindere cat si pentru angajatul care trebuie sa isi imbunatateasca nivelul de cunostinte/ competente/ aptitudini in domeniul digital, in stransa corelare cu sectoarele economice/ domeniile identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor. Digitalizarea confera de asemenea, o serie de avantaje multiple intreprinderilor: noi produse si servicii, tehnologii digitale integrate procelor deja existente, fluxuri de informatii si cunostinte mai eficiente, acces si gestionare mult mai rapida etc.

  Transformare digitala implementata cu succes trebuie sa porneasca de la strategie si de aceea este nevoie de solutii tehnice care cer expertiza. Este necesar ca strategiile abordate sa fie elaborate de experti si sa rezolve provocari sau probleme reale cu care un business se confrunta. De asemenea, este important ca solutiile abordate sa fie adaptate necesitatilor fiecarei companii in parte.

  In toate aceste schimbari de care tot mai multi se tem, eficientizarea si automatizarea anumitor procese conduce la transformari care ne ajuta sa ne putem mai degraba in centru creativitatea, gandirea strategica si sa obtinem o productivitate mai mare.

  Valoarea adaugata a proiectului este data de cresterea nivelului de constientizare in Regiunile Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru privind importanta dezvoltarii si perfectionarii competentelor digitale in randul angajatilor, dezvoltarea competentelor digitale a minim 295 de angajati (dintre care min. 40% sunt femei, iar min. 10% varstnici) din 33 de intreprinderi, dar si de sprijinul acordat intreprinderilor (dintre care cel putin 3 intreprinderi vor implementa astfel de programe de formare continua, cel putin 6 luni dupa finalizarea proiectului), in vederea implementarii unor programe de formare continua pentru angajati, cu accent pe practici, metode si standarde de management inovator al resurselor umane si cu accent pe valorificarea resurselor umane si punctelor lor forte.

   

  GRUP ȚINTĂ

  Pentru identificarea grupului țintă s-a realizat o segmentare a acestuia, în vederea adaptării intervențiilor din proiect la nevoile specifice ale angajatorilor interesați de creșterea și îmbunătățirea nivelului de cunoștinte și competente digitale în rândul angajaților.

  În urma analizării datelor, au reieșit următoarele nevoi ale grupului tintă:

  1. Nevoia de adaptare a întreprinderilor la noile schimbări de ordin digital și tehnologic – în acest sens, proiectul vine să sprijine un număr de minim 32 de întreprinderi în identificarea celor mai viabile direcții de acțiune și implementarea cu succes a unor soluții de digitalizare adaptate nevoilor identificate;

  2. Nevoia de creștere a performantelor profesionale ale persoanelor angajate – în acest sens, proiectul propune sprijin pentru 310 persoane care vor beneficia de cursuri menite să faciliteze îmbunătățirea nivelului de cunoștinte/ competente/ aptitudini digitale aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

  3. Nevoia adaptării reursei umane din întreprinderi la mediul de lucru –în acest sens, programele de formare profesionala se adresează în egala măsură și persoanelor vârstnice și vin să satisfacă exact acest tip de nevoi prin dobândirea cunoștințelor necesare pentru dezvoltarea și implementarea unor practici pentru integrarea și adaptarea la locul de munca.

  De asemenea strategiile privind introducerea unor programe de învățare la locul de muncă vor contrbui la sustenabilitatea companiilor și fructificarea potențialului lor de dezvoltare, cu efect asupra creșterii numărului locurilor de munca din regiune.

  Conform Cererii de finanțare, componența și cuantificarea grupului țintă, pe categorii de participanți, este următoarea:

   

  GRUPA 1 – PARTICIPANȚI LA CURSURI DE FORMARE COMPETENȚE DIGITALE DE BAZĂ

  Această grupă este alcătuită din 118 angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau timp parțial, care provin din IMM-uri care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, și al căror cod CAEN al activității autorizate principale sau secundare se regăsesc în anexa 5 – „Lista aferenta codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționate în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020”. Această grupă de beneficiari va participa în cadrul proiectului la două subactivități.

  Prima subactivitate este A 2.1. – „Organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor în vederea recrutării, selecției și comunicării cu grupul țintă”, contribuind astfel la îndeplinirea Obiectivului Specific OS 1, la atingerea Rezultatului 3 „310 angajați selectați în vederea participării la programele de formare profesională în domeniul competențelor digitale (dintre care minim 34 de vârstnici și 127 de femei)”.

  A doua subactivitate la care participă această grupă de beneficiari este A 3.1. – „Organizarea și derularea programelor de formare profesională în domeniul competențelor digitale”, contribuind astfel la îndeplinirea Obiectivului Specific OS 2, la atingerea Rezultatului 5 – R 3.1 „310 angajați, participanți la cursurile de formare în domeniul competențelor digitale (dintre care minim 34 de vârstnici și 127 de femei)” și „295 de participanți ce finalizează cursurile de formare profesională”.

   

  GRUPA 2 – PARTICIPANȚI LA CURSURI COMPETENȚE DIGITALE AVANSATE

  Această grupă este alcătuită din 158 de angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau timp parțial, care provin din IMM-uri care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligență conform SNCDI sau din și al căror cod CAEN al activității autorizate principale sau secundare se regăsesc în Anexa 5 – „Lista aferentă codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționate în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020″.

  Această grupă de beneficiari va participa în cadrul proiectului la două subactivități.

  Prima subactivitate este A 2.1. – „Organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor în vederea recrutării, selecției și comunicării cu grupul țintă”, contribuind astfel la îndeplinirea Obiectivului Specific OS 1, la atingerea Rezultatului 3 „310 angajați selectați în vederea participării la programele de formare profesională în domeniul competențelor digitale (dintre care minim 34 de vârstnici și 127 de femei)”.

  A doua subactivitate la care participă această grupă de beneficiari este A 3.1. – „Organizarea și derularea programelor de formare profesională în domeniul competențelor digitale”, contribuind astfel la îndeplinirea Obiectivului Specific OS 2, la atingerea Rezultatului 5 – R 3.1 „310 angajați, participanți la cursurile de formare în domeniul competențelor digitale (dintre care minim 34 de vârstnici și 127 de femei)” și „295 de participanți ce finalizează cursurile de formare profesională”.

   

  GRUPA 3 – PARTICIPANȚI LA CURSURI COMPETENȚE DIGITALE PENTRU SPECIALIȘTII IT

  Această grupă este alcătuită din 34 de angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau timp parțial, care provin din IMM-uri care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligență conform SNCDI sau din și al căror cod CAEN al activității autorizate principale sau secundare se regăsesc în Anexa 5 – „Lista aferentă codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționate în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020”.

  Această grupă de beneficiari va participa în cadrul proiectului la două subactivități.

  Prima subactivitate este A 2.1. – „Organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor în vederea recrutării, selecției și comunicării cu grupul țintă”, contribuind astfel la îndeplinirea Obiectivului Specific OS 1, la atingerea Rezultatului 3 „310 angajați selectați în vederea participării la programele de formare profesională în domeniul competențelor digitale (dintre care minim 34 de vârstnici și 127 de femei)”.

  A doua subactivitate la care participă această grupă de beneficiari este A 3.1. – „Organizarea și derularea programelor de formare profesională în domeniul competențelor digitale”, contribuind astfel la îndeplinirea Obiectivului Specific OS 2, la atingerea Rezultatului 5 – R 3.1 „310 angajați, participanți la cursurile de formare în domeniul competențelor digitale (dintre care minim 34 de vârstnici și 127 de femei)” și „295 de participanți ce finalizează cursurile de formare profesională”.

  CRITERII DE ELIGIBILITATE IN GRUPUL ȚINTĂ

              Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul țintă vizate prin proiect trebuie să îndeplinească CUMULATIV următoarele condiții:

  §  să prezinte o adeverință eliberată de întreprinderea angajatoare, din care să reiasă că persoana este încadrată cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial);

  §  să provină din întreprinderi care își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Acest criteriu va fi dovedit print-o copie certificată „CONFORM CU ORIGINALUL” a unui Certificat uni de înregistrare, în cazul în care codul CAEN este codul principal de activitate al IMM-ului și/sau originalul unui certificat constatator emis de Registrul Comerțului, valabil, în care să se regăsească ca fiind autorizată cel puțin activitatea aferentă unui cod CAEN (principal sau secundar) dintr-un sector economic cu potențial competitiv și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI (Anexa 5 – Lista codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționate în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020)- în situația în care codul CAEN  de activitate al IMM-ului este u cod CAEN secundar;

  §  locul de muncă ocupat să fie în Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru în care se implementează activitățile proiectului.

  §  să dorească să participe la serviciile de formare de competențe digitale furnizate prin proiect;

  §  să nu beneficieze de sprijin prin alte proiecte finanțate pentru același tip de activitate.

  ETAPELE PROCESULUI DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ

              În selectarea grupului țintă nu se va face nici o deosebire, excludere sau preferință, indiferent de: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată sau orice alt criteriu.

              Înscrierile în cadrul proiectului se va realiza în mod obiectiv, nediscriminatoriu și transparent.

  Etapa 1 – Anunțarea deschiderii recrutării grupului țintă

              Se vor publica anunțuri pe site/pagina de social media a proiectului, beneficiarului, partenerilor, la sediile partenerilor etc.

              Activitățile de recrutare se vor desfășura pe întreaga perioadă de implementare a proiectului.

  Etapa 2 – Depunerea dosarelor

              Documentele necesare pentru înscrierea în grupul țintă al proiectului, vor fi întocmite de participanți împreună cu responsabilii de implementare atât în format fizic cât și în format electronic (scanate).

              Dosarele se vor putea depune la locațiile de implementare ale proiectului/curier, în conformitate cu prezenta metodologie.

              Pentru înscrierea în grupul țintă conform Cererii de finanțare se va depune un dosar de înscriere care va cuprinde următoarele documente:

  1.     Cererea de înscriere la programele de formare profesională (completat corect, semnat și datat)

  2.     Formularul de înregistrare grup țintă (completat corect, semnat și datat);

  3.     Declarația de consimțământ privind utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal (completat corect, semnat și datat);

  4.     Declarația pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări (completat corect, semnat și datat);

  5.     Acordul de participare la activitățile proiectului (completat corect, semnat și datat)

  6.     Adeverința de angajat (din care sa reiasă calitatea de angajat în cadrul unei întreprinderi ce își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI);

  7.     Copia actului de identitate;

  8.     Diploma de studii (în copie, ultima diplomă obținută în sistemul de învățământ);

  9.     CV;

  10.  Certificatul de căsătorie – după caz, hotărâre judecătorească de divorț (în copie);

  11.  Alte documente, dacă este cazul.

              Vor fi respectate prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice), transpusă în legislația națională prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele din grupul țintă al proiectului vor fi informate despre obligativitatea de a furniza datele lor personale, cu respectarea dispozițiilor legale menționate. Participanții, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, vor semna o declarație prin care își dau acordul privind utilizarea și publicarea datelor personale.

   

  Etapa 3 – Analizarea dosarelor depuse

              Dosarele vor fi centralizate și vor primi număr de înregistrare în ordinea depunerii de către persoanele care solicită înscrierea în grupul țintă.

              Responsabilii de activitate vor analiza dosarele conform procedurii, pe principiul „Primul venit, primul servit”. În cazul în care nu sunt îndeplinite criteriile de selecție sau dosarul este incomplet, conform procedurii, candidatul nu va fi înscris în grupul țintă al proiectului. Responsabilii de activitate vor verifica corectitudinea și completitudinea informațiilor și documentelor solicitate, vor verifica îndeplinirea criteriilor de selecție.

   

  Etapa 4 – Acceptarea/respingerea dosarelor depuse

              În urma verificărilor realizate, responsabilii de activitate vor elabora listele cu persoanele înscrise În cadrul grupului țintă al proiectului și le vor informa pe acestea cu privire la parcursul lor ulterior, telefonic și/sau prin email. Listele cu persoanele înscrise în grupul țintă vor fi centralizate în vederea monitorizării.

              Se va ține cont ca la data intrării în grupul țintă, fiecare persoană trebuie să prezinte o copie certificată „Conform cu originalul” sau originalul unui certificat constatator emis de Registrul Comerțului, valabil, în care să se regăsească ca fiind autorizată cel puțin activitatea aferentă unui cod CAEN (principal sau secundar) dintr-un sector economic cu potențial competitiv SNC și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. La momentul depunerii documentației, codul CAEN va fi verificat de responsabilii de activitate, astfel încât acesta să se regăsească în Anexa 5 – Lista codurilor CAEN eligibile.

   

  GESTIUNEA DOCUMENTELOR

              Toate documentele aferente procedurii de selecție a grupului țintă fac parte din documentația proiectului și vor fi gestionate și arhivate conform prevederilor legislației în vigoare.

              Dosarele de înscriere vor fi întocmite pentru fiecare candidat împreună cu responsabilii de implementare atât în format fizic cât și în format electronic (scanate),  la nivelul beneficiarului și partenerului și vor conține documentele menționate anterior.

              Responsabilii de implementare vor arhiva dosarele de grup țintă atât în format fizic cât și pdf.

              Dosarele vor fi centralizate și vor primi număr de înregistrare în ordinea depunerii de către persoanele care solicită înscrierea în grupul țintă dintr-un registru de intrări.

              Numărul de intrare al dosarului complet va fi considerat ca număr de ordine în înscriere.

              În cazul dosarelor depuse din care lipsesc unul sau mai multe documente, acestea vor fi înregistrate cu număr de ordine cu mențiunea dosar incomplet și cu termen de completare de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului. După expirarea acestui termen dosarul incomplet va fi considerat invalid. Persoana al cărui dosar este considerat invalid după expirarea celor 5 zile poate fi reînscrisă cu un dosar complet primind un alt număr de înregistrare în limita locurilor rămase disponibile.

              Pentru validarea selecției celor minim 310 de persoane, experții de implementare responsabili vor analiza dosarele respectând toate condițiile de înscriere prevăzute în prezenta metodologie.

              Membrii echipei de implementare responsabili cu validarea selecției grupului țintă vor întocmi lista cu persoanele eligibile înscrise în grupul țintă și lista cu persoanele neeligibile. Se va întocmi și o listă cu persoane selectate ca rezerve formată din dosare ce îndeplinesc condițiile de eligibilitate. Lista cu persoane de rezerva va cuprinde maxim 10% din numărul de locuri disponibile. Lista persoanelor înscrise in grupul țintă și lista cu persoanele de rezervă vor fi postate pe site-ul beneficiarului, numai cu acordul acestora.

  Dosarele în formă finală vor fi păstrate și arhivate, fiecare partener răspunzând de siguranța și gestiunea documentelor pe toată perioada de implementare a proiectului.  După validarea dosarelor, dosarul fiecărui participant se va scana într-un singur PDF și va fi denumit sub forma: ”ID_142832_Nume Prenume_CNP”, de exemplu : ”ID_142832_Pop Ioan_ xxxxxxxxxxxxx”

   

  REZULTATE SI BENEFICII ESTIMATE

  Ø  Pentru realizarea R3 sunt prevazuti urmatorii indici de rezultat:

         1 metodologie de informare, recrutare si selectie a grupului tinta;

         13 evenimente de constientizare a angajatorilor;

         campanii online/offline de informare si constientizare, realizate pe toata durata de implementare a proiectului;

         pachete materiale de promovare;

         260 de angajatori informati cu privire la importanta si necesitatea programelor de formare de competente digitale pentru angajati;

         310 dosare de inscriere in grupul tinta evaluate;

         310 angajati selectati in vederea participarii la programele de formare profesionala in domeniul competentelor digitale (dintre care minim 34 de varstnici si 127 de femei).

  Beneficii aferente R3:

  §  Cresterea gradului de constientizare a angajatorilor/angajatilor cu privire la oportunitatile de care pot beneficia in cadrul programelor de formare profesionala, criteriile de eligibilitate si selectie, conditiile de inscriere in grupul tinta si modalitati de desfasurare a procesului de selectie;

  §  Asigurarea selectiei membrilor grupului tinta, respectand principiile egalitatii de gen, nedescriminarii si accesibilitatii persoanelor cu dizabilitati.

   

  Ø  Pentru realizarea R4 sunt prevazuti urmatorii indici de rezultat:

         1 metodologie de selectie a intreprinderilor interesate de a dezvolta competente digitale in randul angajatilor;

         32 parteneriate incheiate cu angajatori;

  Beneficii aferente R4:

  §  Informarea angajatorilor cu privire la necesitatile de formare a unor competente digitale in randul angajatilor, utile in eficientizarea procesul de munca si in cresterea competitivitatii;

  §  Stimularea implicarii angajatorilor in formarea profesionala continua a angajatilor.

   

  Ø  Pentru realizarea R5 sunt prevazuti urmatorii indici de rezultat:

         1 metodologie de desfasurare a cursurilor de formare in domeniul competentelor digitale;

         118 persoane – competente digitale de baza;

         158 persoane – competente digitale avansate;

         34 persoane – competente digitale dedicate specialistilor din domeniul IT;

         310 angajati, participanti la cursurile de formare in domeniul competentelor digitale (dintre care minim 34 de varstnici si 127 de femei);

         295 de participanti ce finalizeaza cursurile de formare profesionala.

  Beneficii aferente R5:

  §  Minim 295 de angajati care dobandesc sau isi imbunatatesc competentele profesionale prin intermediul cursurile de formare in domeniul competentelor digitale;

  §  Eficientizarea activitatii economice in cadrul intreprinderilor, datorita formarii profesionale continue a angajatilor;

  §  Cresterea gradului de inovare a intreprinderilor.

   

  Ø  Pentru realizarea R6 sunt prevazuti urmatorii indici de rezultat:

         1 procedura de selectie a intreprinderilor ce vor beneficia de sprijin in vederea elaborarii si introducerii unor programe de invatare continua la locul de munca;-materiale suport necesare desfasurarii activitatii de consultanta;

         32 de intreprinderi sprijinite in vederea valorificarii potentialului de digitalizare si de organizare a unor programe de invatare continua la locul de munca;

         3 intreprinderi care dezvolta programe de invatare la locul de munca la 6 luni de la finalizarea proiectului;

  Beneficii aferente R6:

  §  Asigurarea competitivitatii intreprinderilor sprijinite prin proiect, care activeaza in sectoarele economice cu potential competitiv,identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI;

  §  Asigurarea respectarii principiilor transparentei, egalitatii de sanse, nediscriminarii in procesul de selectie a intreprinderilor;

  §  Imbunatatirea continua a nivelului de pregatire profesionala a angajatilor din intreprinderile care vor introduce programe de invatare continua la locul de munca.

  Toate activitățile din cadrul proiectului vor fi executate cu respectarea uramatoarelor principii:

   

  EGALITATE DE ȘANSE

  Egalitate de gen

  În cadrul proiectului se vă promova și respecta principiul egalității de gen, asigurandu-se un nivel egal de vizibilitate, afirmare și participare pentru ambele sexe , pe țoață durata de implementare a proiectului și la toate nivelurile.

  Nediscriminare

  Echipa de management și cea de implementare a proiectului vă fi stabilita pe baze obiective, nediscriminatorii, avandu-se în atenție cunoștințele și competentele pe care fiecare membru al echipei de proiect le are. Respectând principiul nediscriminarii, în cadrul activității A2.1, selecția grupului tintă vă fi făcută exclusiv pe baza criteriilor obiective ce vor fi incluse în metodologia de selecție. De asemenea, persoanele selectate în vederea participării la cursurile de formare, cât și întreprinderile ce vor fi sprijinite în organizarea de programe de învățare la locul de munca vor beneficia de tratament egal, neexistand prejudecați bazate pe criterii etnice, religioase, de handicap, vârstă sau orientare sexuala.

  Accesibilitate persoane cu dizabilități

  Proiectul vă aborda principiul accesibilității persoanelor cu dizabilități, fiind oferita posibilitatea participării persoanelor cu dizabilități la activitățile desfășurate în cadrul proiectului, fiind aplicate exclusiv criteriile obiective ce vot fi incluse în metodologiile de selecție.

  Schimbări demografice

  Schimbările demografice au un impact major asupra economiei României afectând în aceeași măsură atât zonele rurale, cât și pe cele urbane și impun o serie de masuri proactive.

   

  DEZVOLTAREA DURABILĂ

  Poluatorul plătește

  Proiectul prin acțiunile sale respecta “principiul poluatorul plătește”, conform căruia costurile de gestionare a deșeurilor și de acoperire a pagubelor produse mediului să cadă în sarcina celui care le produce.

  Protecția biodiversității

  Implementarea proiectului nu va avea un efect negativ asupra mediului, sau biodiversității.

  Utilizarea eficientă a resurselor

  Se vor folosi pe cât posibil mijloace informatice de transmitere a informației în detrimentul folosirii hârtiei. De asemenea, în cadrul programelor de formare se vor utiliza preponderent materiale în format electronic.

  Proiectul își propune utilizarea eficientă a resurselor prin intermediul unei analize detaliate a alternativelor de achiziție în vederea alegerii variantei optime, cu cel mai bun raport cost-beneficii, precum și prin reciclarea materialelor rezultate ca urmare a activității de implementare a proiectului.

  Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice

  În cadrul subactivitatii A3.1 și A4.1. angajații și întreprinderile vor fi informați și stimulați să abordeze metode alternative de producere a energiei, precum și de folosire a echipamentelor cu emisii reduse de gaze cu efect de sera (CO2, metan, monoxid de azot etc.), ce vor contribui în mod semnificativ la dezvoltarea durabila.

  Reziliență la dezastre

  Pe durata proiectului, se vă urmări creșterea gradului de conștientizare și responsabilitate privind dezastrele naturale în rândul angajaților și angajatorilor, prezentând metode eficiente și de dezvoltare durabila, mai ales în cadrul subactivitatii A4.1.

  De asemenea, în cadrul subactivitatii A3.1, participanții vor fi informați cu privire la beneficiile unui comportament preventiv și implicat în sprijinirea comunității în caz de dezastre.